Thảo luận về Bitcoin Core 0.21.0

0
2067

Trong tập này của “The Van Wirdum Sjorsnado”, người dẫn chương trình Aaron van Wirdum và Sjors Provoost đã thảo luận về Bitcoin Core 0.21.0 mới được phát hành.

Bitcoin Core 0.21.0 là bản phát hành chính thứ 21 và mới nhất của phần mềm Bitcoin Core, phần mềm Bitcoin Core lâu đời nhất và quan trọng nhất, thường được coi là phần triển khai tham chiếu cho giao thức Bitcoin.

Được hướng dẫn bởi ghi chú phát hành Bitcoin Core 0.21.0, van Wirdum và Provoost đã thảo luận về những thay đổi quan trọng nhất của bản phát hành này. Chúng bao gồm chính sách mempool mới cho các giao dịch dự báo lại, hỗ trợ Tor v3, neo ngang hàng khi nút khởi động lại, BIP 157 (Neutrino) cho các ứng dụng khách nhẹ, testnet mới có tên Signet, BIP 339 (chuyển tiếp wtxid), mã Taproot, các thay đổi RPC bao gồm gửi mới RPC, ZeroMQ, ví mô tả, hệ thống cơ sở dữ liệu SQLite mới và mệnh giá phí satoshi trên mỗi byte.

Đối với mỗi tính năng mới, những người dẫn chương trình đã thảo luận về các tính năng đó là gì, chúng sẽ thay đổi như thế nào khi sử dụng Bitcoin (Core) và – nếu có thể – mục tiêu cuối cùng là gì. (Trong quá trình phát triển Bitcoin Core, các tính năng mới thường là một phần của quá trình lớn hơn.) Đối với bất kỳ tính năng nào họ đã thảo luận trong tập trước của “The Van Wirdum Sjorsnado”, họ cũng đề cập đến số tập liên quan.

Để lại phản hồi

Please enter your comment!
Nhập vào họ tên